Se la guerra si fa per gossip: Peter Fleming a Lhasa.

In Letteratura